X

Welke kosten kunnen er naast de loonkostensubsidie worden vergoed?

Loonwaardemeting, welke kosten worden vergoed?

Additionele kosten zijn extra kosten die een werkgever maakt om arbeidsparticipatie van de medewerker mogelijk te maken. Elke gemeente bepaalt afzonderlijk of en hoe ze additionele kosten wil vergoeden. Meer informatie hierover staat in de participatieverordening van elke gemeente die ook via Google te vinden is.

De additionele kosten zijn te onderscheiden in:

  • Kosten voor begeleiding
  • Herstelkosten
  • Kosten van werkvoorzieningen / inpassingkosten
  • Verzuimkosten
  • Extra scholingskosten

De additionele kosten worden standaard niet bij alle loonwaardemethodieken in het rapport opgenomen. Zo heeft Dariuz ervoor gekozen dit alleen te doen wanneer de gemeente deze in de verordening heeft opgenomen.
Indien van toepassing nemen wij in ons rapport een advies over de additionele kosten op. De gemeente bepaalt uiteindelijk zelf of ze ons advies overneemt. Een goede onderbouwing is daarom erg belangrijk.

Enkele voorbeelden van additionele kosten:

Kosten voor begeleiding

Wanneer een werknemer extra begeleid moet worden, kan de begeleidingstijd vergoed worden. Standaard wordt rekening gehouden met een begeleidingstijd van 4% voor een reguliere medewerker. Wanneer in het rapport extra begeleidingstijd is opgenomen, betreft dit een percentage bovenop deze 4%.

Het kan zijn dat wijhet nodig achten om een jobcoach in te zetten. Als de jobcoach door de gemeente wordt ingezet, zijn er geen extra kosten voor de werkgever. Wanneer een SW-bedrijf de jobcoach zelf verstrekt, zullen de kosten wel als additionele kosten aangemerkt worden.

Herstelkosten

Denk bijvoorbeeld aan een inpakker in een koekjesfabriek: Stel dat een medewerker gemiddeld 3 pakken koekjes per maand laat vallen, dan worden alle pakjes die deze inpakker laat vallen minus de drie reguliere pakjes als extra kosten berekend.

Kosten van werkvoorzieningen / inpassingkosten

Onder deze post worden diverse kosten opgenomen. Denk hierbij aan de aanschaf van een extra computerprogramma, de kosten voor jobcarving die nodig zijn om de functie te creëren, extra vervoerskosten en aanpassingen aan de werkplek zoals een aangepaste stoel, mits deze niet door het UWV worden vergoed.

Verzuimkosten

Verzuimkosten worden berekend op basis van het loon dat een werkgever betaalt voor een zieke medewerker. Wanneer een medewerker meer verzuimt dan gemiddeld, is er sprake van bovenmatig verzuim. De werkgever krijgt dan de loonkosten vergoed minus de kosten van het reguliere verzuim. De werkgever zal een overzicht moeten verstrekken van alle verzuimde dagen als gevolg van ziekte.

Verzuimkosten worden niet berekend wanneer een werkgever gebruik maakt van de zogenaamde no-riskpolis. Met de no-riskpolis zijn werkgevers, die iemand uit de doelgroep voor de banenafspraak aannemen, gevrijwaard van de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. Er kan ook sprake zijn van een no-riskpolis bij een Indicatie loonkostensubsidie gemeente, beschut werken volgens de participatiewet, een Wajong of SW-indicatie en arbeidsongeschikten.

Extra scholingskosten

Een werkgever kan de scholingskosten voor werknemers die in het kader van de Participatiewet worden geplaatst, vergoed krijgen.

Geen zoekresultaten gevonden!

Lid van Kwaliteit op Maat
Lid van
Kwaliteit op Maat
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving