Privacyverklaring

Adfoke adviseert bij complex en/of langdurig ziekteverzuim. Wij helpen medewerkers die als gevolg van ziekte of ongeval hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, weer aan het werk. Ook geven wij als gecertificeerd loonwaarde-expert advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegegensbescherming.

Wij hebben onze medewerkers geïnstrueerd om het doel van de dienstverlening en het privacyreglement van Adfoke met u als klant of als persoon die begeleid wordt bij aanvang van de dienstverlening in grote lijnen te bespreken.

Cookies

Google Analytics
Om het gebruik van onze websites te optimaliseren, willen we weten hoe bezoekers onze websites gebruiken. Op onze websites worden daarom analytische cookies van Google geplaatst. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat gegevens zo goed mogelijk worden geanonimiseerd. IP-adressen worden nadrukkelijk niet gebruikt, waardoor wij bezoekers niet persoonlijk kunnen herleiden. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie over het beleid van Google Analytics.

Persoonsgegevens die worden gebruikt

Wanneer u ons contactformulier gebruikt om contact met ons op te nemen, zal aan u gevraagd worden om uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken in dit geval alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om u van een reactie te kunnen voorzien. Uw IP-adres wordt gecontroleerd om te zien of u geen spambot bent.

De professionals van Adfoke gebruiken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de diensten die wij voor u en uw organisatie uitvoeren. Als u klant bent van of begeleid wordt door Adfoke, verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie. Van de personen die worden begeleid kunnen ook gegevens worden verwerkt benodigd voor arbeidsdeskundig onderzoek, loonwaardebeapling of re-integratie, zoals geboortedatum, burgerservicenummer, gegevens omtrent opleiding en werkervaring, gegevens betreffende de arbeidsovereenkomst met de werkgever of de functionele mogelijkhedenlijst. Door deze gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken.

Verstrekking aan derden

Adfoke verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Adfoke-organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijke voorschrift, dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Adfoke met u heeft gesloten of u daar toestemming voor heeft gegeven.

Toegang, beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door personen werkzaam voor Adfoke, tenzij anders in deze verklaring is bepaald. Personen werkzaam voor Adfoke hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Adfoke verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens worden in een digitaal systeem opgeslagen, waardoor wij snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Adfoke ziet er nauwkeurig op toe dat uw gegevens optimaal worden beschermd tegen onbevoegde ogen. Wij hebben technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de webapplicaties middels een SSL-certificaat en authenticatie met gehashte, niet herleidbare persoonlijke wachtwoorden, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Adfoke zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Rechten

Als betrokkene heeft u het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel. U heeft het recht op inzage van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. U heeft het recht op correctie en verwijdering uw persoonsgegevens, waarbij aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering alleen tegemoet gekomen kan worden als het bewaren van die gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven. U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft recht op dataportabiliteit, het overdragen van of het overdraagbaar maken van uw gegevens, en het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit per email naar reg@adfoke.nl aangeven. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Adfoke. Uw verzoek kan afgewezen worden als uw dossier privacygevoelige persoonsgegevens bevat van anderen.

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.
Privacyverklaring Adfoke, augustus 2018