Klachtenprocedure

Adfoke streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud van de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken en goede informatievoorziening een grote rol. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.

Adfoke beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren en ondersteunen. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Adfoke een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld.

Wij hebben onze medewerkers geïnstrueerd om het doel van de dienstverlening en de klachtenregeling van Adfoke met u als klant bij aanvang van de dienstverlening in grote lijnen te bespreken.

Adfoke hanteert voor klachten de volgende definitie:

Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) Adfoke met betrekking tot haar diensten, waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). U ontvangt binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen vier weken af. Dient u een klacht in namens een werkgever of werknemer, dan ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

De klacht wordt onderzocht door de directie die, indien van toepassing, voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Adfoke gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Op basis van de verzamelde informatie komen we tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Adfoke aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum een schriftelijke bevestiging van de uitspraak. Ook indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht daarvan uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum gemotiveerd op de hoogte gesteld.

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen dertig dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Adfoke. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen vier weken na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten.

U kunt uw klacht melden op reg@adfoke.nl of per post naar: Adfoke T.a.v. R.R. Ernst, Coltbaan 19 3439 NG Nieuwegein