Artikel

Tijdelijke maatregelen WIA beoordeling (vanaf 1 juli 2024)

Om de forse achterstanden WIA-claimbeoordelingen verder te helpen verkleinen, komt er een extra maatregel bij. Vanaf 1 juli 2024 wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke maatregel voor de komende 3 jaar.

Als gecertificeerd loonwaardedeskundige en arbeidsdeskundige kunnen we jullie ondersteunen bij het vaststellen van de feitelijke loonwaarde middels de gevalideerde uniforme loonwaardemeting.

Wanneer werknemers langdurig arbeidsongeschikt raken, kunnen zij aanspraak maken op een WIA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt of iemand recht heeft op een uitkering en zo ja, hoe hoog deze moet zijn. Tot 1 juli 2024 wordt bij werknemers die nog inkomsten uit arbeid hebben zowel een praktische als een theoretische beoordeling (een schatting van wat de werknemer in theorie nog kan verdienen) uitgevoerd. Vervolgens bepaalt de beoordeling met de laagste mate van arbeidsongeschiktheid, het wel of niet toekennen van een WIA-uitkering. Met de maatregel Praktisch beoordelen wordt de theoretische schatting, wanneer een praktische beoordeling mogelijk is, achterwege gelaten.

Voorwaarde is dat het uitgevoerde werk passend is bij de krachten en bekwaamheden van de werknemer en daarmee een representatief en voldoende bepaalbaar inkomen wordt genoten. Dit moet de arbeidsdeskundige van het UWV onderzoeken. De verzekeringsarts stelt vervolgens vast of het werk past bij de belastbaarheid van de werknemer, maar hij hoeft geen functionele mogelijkhedenlijst (FML) op te stellen

Wanneer is het zinvol om de loonwaarde door een gecertificeerd loonwaardedeskundige te laten uitvoeren?

  • Bij werkhervatting eigen aangepast werk (tijd/taken)
  • Bij werkhervatting in een andere aangepaste functie (tijd/taken)
  • Bij werkhervatting in een gecreëerde functie d.m.v. een samenstel van een aantal taken

Voordelen loonwaardemeting

  1. Het vaststellen van de loonwaarde door een onafhankelijke gecertificeerd loonwaardedeskundige levert voor zowel de betrokken medewerker, de leidinggevende, HRM en het UWV duidelijkheid op.
  2. Het levert voor alle betrokkenen een acceptabele en heldere uitkomst waarmee de basis is gelegd voor een duurzame inzetbaarheid van de werknemer.
  3. De loonwaarde wordt onderbouwd en voorzien een rapportage waarin de loonwaarde wordt toegelicht. Deze rapportage kan aan de WIA aanvraag worden toegevoegd.

De nieuwe werkwijze geldt voor een WIA-claimbeoordeling, een WIA-herbeoordeling, de beoordeling van herleving van een beëindigd WIA-recht en de beoordeling van het later ontstaan van een WIA-recht. Overige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, zoals de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling, de WAO, WAZ en Wajong vallen buiten de maatregel. UWV zal het effect van de maatregel Praktisch beoordelen monitoren. Om de tijdelijke maatregel Praktisch beoordelen uit te kunnen voeren is een wijziging in het ‘Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten’ doorgevoerd.

De arbeidsdeskundige van UWV toetst bij een praktische schatting of inkomsten representatief zijn voor de feitelijk verrichtte arbeid. Dit is niet altijd even eenvoudig. Denk aan situaties waarin het werk is aangepast, het tempo is vertraagd of in de cao is afgesproken dat het loon van de medewerker is beschermd en daardoor afwijkt van de werkelijke loonwaarde (sociaal loon). Jurisprudentie bevestigt dat UWV in die situaties de praktische beoordeling niet op het (volle) loon mag baseren.

door Kitty Ernst
Arbeidsdeskundige & Loonwaardedeskundige